Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 

Kompas Leefstijlcoach - Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kompas Leefstijlcoach (Kompas). Het adres van Kompas is Getfertweg 21A, 7512 BA Enschede, met het KvK-nummer 71399739. Voor vragen over deze voorwaarden kan contact opgenomen worden via info@marloesvanbeek.nl, 0627306011 of per post: Kompas Leefstijlcoach, Getfertweg 21A, 7512 BA Enschede. Kompas heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van een overeenkomst.

Artikel 1 - Dienstverlening

Kompas beoogt een samenwerking op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Kompas geeft advies en coacht op leefstijlverandering ten behoeve van de vitaliteit. Dit betreft leefstijlverandering op het gebied van voeding, beweging en ‘mind’.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Kompas en de opdrachtgever. Kompas zal de algemene voorwaarden tijdens de totstandkoming van de samenwerking aan de opdrachtgever toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van Kompas, www.marloesvanbeek.nl.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever schriftelijk laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 - Offertes

1. Alle door Kompas gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2. Als de opdrachtgever aan Kompas gegevens verstrekt, mag Kompas ervan uitgaan dat deze kloppen en volledig zijn en zal Kompas de offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

1. Kompas mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. Als Kompas genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige lid, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Kompas.

Artikel 6 - Betaling

1. De opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan Kompas te betalen tenzij anders overeengekomen. Kompas zal wekelijks factureren.

2. Wanneer de factuur na veertien dagen na factuurdatum niet is voldaan, volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Wanneer de factuur na zestig dagen na factuurdatum niet is voldaan, is Kompas gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarder en/of advocaten) komen ten laste van de opdrachtgever.

4. Bij het uitblijven van betaling binnen veertien dagen na factuurdatum is Kompas gerechtigd met onmiddellijke ingang de samenwerking op te schorten.

5. Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 - Contractduur

Kompas en de opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij zij anders overeenkomen.

• De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door zowel Kompas als de opdrachtgever worden beëindigd.

• Kompas en de opdrachtgever kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn

1. Als de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Kompas de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Kompas.

2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Kompas eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3. De opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Kompas. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Kompas de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Kompas opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

1. Kompas zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Kompas mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. De opdrachtgever zorgt voor tijdige verstrekking van alle informatie of materialen aan Kompas die noodzakelijk zijn voor Kompas om de opdracht uit te voeren.

4. Als de opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig of niet volledig verstrekt, mag Kompas de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Kompas is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Kompas is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Kompas en de opdrachtgever dat in onderling overleg doen.

2. Kompas kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Kompas zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Kompas mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

1. Kompas mag de opdracht opschorten als Kompas door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan Kompas niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen Kompas en de opdrachtgever de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Kompas mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als de opdrachtgever de afspraken of zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De opdrachtgever moet Kompas dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1. Als de opdrachtgever verhinderd is voor de afgesproken datum en tijdstip dan dient de opdrachtgever dit zo snel mogelijk te berichten aan Kompas.

2. Als de opdrachtgever de afspraak wil verplaatsen of annuleren dan kan de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur voor de betreffende afspraak kosteloos doen. Wanneer de opdrachtgever de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wil annuleren of zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnt, dan is Kompas gerechtigd het factuurbedrag geldend voor de betreffende afspraak aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Als Kompas de opdracht tussentijds opzegt, zal Kompas (indien gewenst) zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Kompas extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4. Kompas mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a. De opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

b. De opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

c. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk de afspraken kan nakomen.

Artikel 13 - Overmacht

1. Kompas hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Kompas kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen zowel Kompas als de opdrachtgever de opdracht ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn schadevergoeding te betalen.

3. Als Kompas haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Kompas het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Klachten

1. Kompas is volgens de wet WKKGZ ingeschreven bij een onafhankelijke geschilleninstantie, te weten GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).

2. De opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand aan Kompas melden.

2. Als de opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als de opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Kompas de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Kompas die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. De diensten van Kompas zijn niet bedoeld of geschikt als vervanging van medische interventie of het stellen van diagnoses.

2. De diensten van Kompas sluiten geen enkel andere interventie of middel uit.

3. Kompas neemt geen verantwoordelijkheid over van andere disciplines.

4. Kompas geeft resultaatgericht advies zonder dat dit resultaat te garanderen is.

5. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gezondheid en het al dan niet opvolgen van de adviezen of informatie tijdens de samenwerking.

6. Kompas is niet aansprakelijk voor gevolgen die zijn ontstaan doordat Kompas is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Kompas is niet aansprakelijk voor gevolgen door onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspecten.

8. Kompas is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

9. De aansprakelijkheid van Kompas is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld en is steeds beperkt tot de factuurwaarde.

10. De aansprakelijkheid van Kompas is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

Artikel 16 - Privacy Statement

Kompas beschermt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever goed. De opdrachtgever kan de privacyverklaring van Kompas vinden op de website van Kompas, www.marloesvanbeek.nl.

Artikel 17 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Kompas is één jaar.

Artikel 18 - Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Kompas voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Kompas toerekenbaar is.

2. Als derden Kompas aanspreken, zal de opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Kompas zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Kompas, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

1. Kompas behoudt alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. De opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel dan waarvoor ze door Kompas verstrekt zijn.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Kompas alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2. Kompas zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie werd verkregen, behalve als Kompas optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. De opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Kompas niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Rechtbank Overijssel.